Utskrift

Forslag til vedtekter

§ 1 Navn

Linjeforeningens offisielle navn er Pareto Linjeforening. Pareto Linjeforening er studentforeningen for alle studenter ved Institutt for Samfunnsøkonomi (ISØ) ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). 

§ 2 Formål

                Foreningens formål er å tilrettelegge for godt samhold og en god linjekultur for studentene ved ISØ. Foreningen vil vektlegge sosiale arrangementer og turer med og uten faglig innhold.

§ 3 Medlemmer

§ 3.1     Alle studenter ved ISØ kan bli medlemmer i Pareto Linjeforening. For å bli medlem kreves det å ha betalt medlemskontingenten fastsatt av generalforsamlingen, se § 4. Ved betalt medlemskap anses en som fullverdig medlem.

§3.2      Studenter som ikke er medlemmer i linjeforeningen er velkomne til de fleste av våre sosiale arrangementer, men utgår fra de fordeler det er å være medlem. Styret kan bestemme at enkelte arrangementer er kun for medlemmer.

§3.3      Medlemmer som tidligere har vært styremedlemmer anses som æresmedlemmer og derfor også ordinære medlemmer. De er dermed fratatt fra å betale medlemskontingent.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

                Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 5 Kontingent

                Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen og er fra og med 1. januar 2013, kroner 250 for første års medlemskap, deretter kroner 100 i avslag hvert av de påfølgende årene, ned til kroner 50. Dersom kontingenten ikke er betalt, er en ikke å anse som medlem.

§ 6 Økonomi

                Foreningens økonomi tar hovedsakelig utgangspunkt i innbetalte kontingenter. Styret forvalter økonomien til foreningen og dette godkjennes av generalforsamlingen.

§ 7 Generalforsamlingen

§ 7.1     Generalforsamlingen er Pareto Linjeforenings øverste organ. Generalforsamlingen avholdes én gang hvert semester, fortrinnsvis i april/mai og oktober/november. Styret skal kalle inn til generalforsamling senest 14 dager i forveien.

§ 7.2     Bare medlemmer har stemmerett på generalforsamlingen.

§ 8 Generalforsamlingens oppgaver

 1. Ved den første generalforsamlingen hvert år skal det komme en redegjørelse fra det sittende styret om hva som har skjedd siden siste generalforsamling.
 2. Ved den første generalforsamlingen hvert år skal det godkjennes regnskap fra det foregående år.
 3. Ved den andre generalforsamlingen hvert år skal det komme en orientering om planlagte arrangementer.
 4. Valg av styremedlemmer, jf. § 9.

§ 9 Valg av styremedlemmer

§ 9.1     Kandidater som stiller til valg må være medlem av Pareto Linjeforening og velges ved skriftlig avstemming.

§ 9.2     For å oppnå gyldig valg av nytt styremedlem, må vedkommende få alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

§ 9.3     Dersom en kandidat ikke oppnår flertall av de oppgitte stemmene, foretas et bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Hvis resultatet fortsatt er likt vil loddtrekning avgjøre utfallet. Dersom det bare foreligger en kandidat skal generalforsamlingen stemme over dens kandidatur. Hvis kandidaten ikke får flertall er det styrets oppgave å finne en ny representant som kan oppnå flertall.

§ 9.4     For å forenkle overgangen fra et styre til det neste velges det to nye styremedlemmer i høstsemesteret og resten i vårsemesteret. Fordelingen er som følger:

Høstsemesteret

 1. Fadderukeansvarlig
 2. Styremedlem

Vårsemesteret

 1. Leder
 2. Nestleder/Økonomiansvarlig
 3. Arrangementansvarlig
 4. Turansvarlig
 5. Sekretær/Kommunikasjonsjef

§ 9.5     Det ene medlemmet, styremedlem, velges for en periode fram til neste valg i vårsemesteret. Det andre medlemmet, fadderukeansvarlig, velges for et helt år, høst til høst. Resten av styret velges for et helt år, vår til vår.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

§ 10.1 Ekstraordinære generalforsamlinger holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

§ 10.2  Det innkalles på samme måte som for ordinære generalforsamlinger, med minst 14 dagers varsel.

§ 10.3  Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 11 Styret

§ 11.1  Styret er Pareto Linjeforenings utøvende organ og skal minimum bestå av:

 1. Leder
 2. Nestleder/Økonomiansvarlig
 3. Sekretær/Kommunikasjonsjef
 4. Arrangementansvarlig
 5. Fadderukeansvarlig
 6. Turansvarlig

§ 11.2  Ved stemmelikhet innad i styret har leder dobbeltstemme.

§ 11.3  Leder innkaller til styremøte fortrinnsvis annenhver uke.

§ 11.4  Dersom leder ikke er tilgjengelig tar nestlederen over lederens oppgaver og ansvar.

§ 12 Styrets oppgaver

                Styret anbefales å gjøre følgende:

 1. Gjennomføring av fadderuke
 2. Rørostur
 3. Ukepils
 4. Juleball
 5. Eksamensfest
 6. Åretur
 7. Studietur
 8. 17. mai-arrangement
 9. Generalforsamling
 10. Andre arrangementer eller samlinger som fremmer det sosiale for studenter ved ISØ, jf. §2.

§ 13 Vedtektsendring

                Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og det kreves to tredjedelers flertall (2/3) av de avgitte stemmene.

§ 14 Signaturrett og prokura

                Pareto Linjeforenings styreleder og nestleder/økonomiansvarlig har formelt prokura og underskriftsfullmakt for foreningen. Styret kan selv utnevne andre i tillegg som kan inneha disse fullmaktene dersom det finnes nødvendig.

§ 15 Oppløsning (§ 15 kan ikke endres)

                Oppløsning av Pareto Linjeforening kan bare behandles på ordinær generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedelers (2/3) flertall, innkalles ekstraordinær generalforsamling 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med to tredjedelers (2/3) flertall. 

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Pareto Linjeforening. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13.

 

§ 16 Komiteer

 §16-1     Nye komiteer dannes der det er behov.  

 §16-2     Komiteens virke

Komiteene er selv ansvarlig for den daglige driften, men skal holde styret underrettet om løpende aktiviteter. Den enkelte komité bør legge vinn på å ivareta årlige tradisjoner og videreføre disse på en best mulig måte. Komiteene oppfordres til å ha noen faste årlige arrangementer.

 §16-3     Komiteens styre

Komiteen skal ha en leder som er ansvarlig for at komiteen gjør oppgavene sine, og skal fungere som en kontaktperson som styret kan forholde seg til. Den enkelte komitéleder har ansvaret for å regulere antall medlemmer i sin komité. For å oppnå kontinuitet og nyskapning i linjeforeningen, oppfordres det til at enkelte komitémedlemmer sitter over flere perioder, samt at nye studenter tas opp i komiteen.

 §16-4     Komiteene

 Følgende komiteer er i dag underlagt linjeforeningen:

• Fadderkomitee 

• Turkomitee

• Festkomitee

§16-5     Nedleggelse av komiteer

Nedleggelse av komiteer skjer etter anbefaling fra styret ved simpelt flertall på generalforsamlingen.

 §16-6     Oppsigelse

Dersom noen i komiteen ikke ønsker å være en del av komiteen lenger, skal han/hun si opp/gi beskjed, enten skriftlig eller muntlig til sin komitee leder. 

 

 § 17 Avskjediget av styremedlemmer

 §17-1     Dersom et av styremedlemmene ikke gjør oppgavene som flertallet i styret krever av personen, skal styremedlemmene stemme om personen skal få en advarsel eller ikke. Flertallets valg avgjør utfallet.

 §17-2     Dersom personen fortsatt ikke gjør det som kreves av han/hun skal det bli innkalt til ekstraordinær generalforsamling, hvor problemet blir lagt frem. Medlemmene stemmer om personen kan fortsette i styret eller ei. Flertallets valg avgjør utfallet.